personelKAR-TEK bünyesinde çal??an Özel Güvenlik Personelleri lise veya yüksekokul mezunu olup güvenlik ara?t?rmalar? titizlikle yap?lm?? aile ve sosyal ili?kileri kapsaml? olarak incelenmi?, sosyal ve ahlaki yönü örnek seviyede olan ki?ilerdir. Bunun yan?nda personelimizin tamam?n?n Mali Mesuliyet sigortalar? da aksaks?z olarak yap?lmaktad?r. Bünyemizde çal??an Özel Güvenlik Personelimiz Temel e?itimleri Süresince 3 hafta silahl?, 2 hafta silahs?z özel güvenlik kursu görmektedirler. Ayr?ca ?irketimiz bünyesinde görevlendirilen Özel Güvenlik personelimiz 6 ayda bir Görev Ba?? E?itimine tabi tutulmaktad?r.