YANGIN VE DUMAN ALARM S?STEMLER?

dumanKonut ve tesislerinizi yang?n?n ac?mas?z ve tahrip edici etkilerine kar?? korumak için ate? daha k?v?lc?m a?amas?ndayken fark edip önlem alman?z gerekir. Buda ancak teknolojiyi kullanarak 24 saat boyunca güvenilir ve etkili çal??an Yang?n ve Duman Alarm Sistemlerini kullan?rsan?z gerçekle?ir. Firmam?z a?a??da yer alan bütün konularda ihtiyaç ve önceliklerinize göre hizmet sa?lamaktad?r.Hizmet ve bilgi almak için lütfen bizi aray?n?z.

Duman detektörleri
Is? detektörleri
Duman ve ?s? dedektörleri
Sirenler

ELEKTRON?K GÜVENL?K VE KAMERA S?STEMLER?

guvenlik-sisKonusunda deneyimli, tecrübeli ve profesyonel teknik kadromuz konut, i?yeri ve sizin için önemli olan her türlü tesisin 24 saat bilgisayar veya cep telefonunuzdan izlenerek elektronik ortamda korunmas?n? sa?lar. Firmam?z taraf?ndan a?a??da yer alan bütün konularda ihtiyaç ve önceliklerinize göre hizmet sa?lanmaktad?r. Hizmet ve bilgi almak için lütfen bizi aray?n.

Renkli CCTV kameralar
Gece görü?lü kameralar
IP kameralar
Dome kameralar
SpeedDome(hareketli) kameralar
Gizli kameralar
DVR kay?t cihazlar?

Çok say?da i?çi çal??t?ran Fabrika ve ??yerlerinde kullan?lan ve personelin devam durumunu (mesaiye geli? ve gidi? saatlerinin kontrolü, fazla mesaiye kalanlar, i?ten erken ç?kan veya i?e geç gelenler) kontrol ederek ay sonlar?nda da??t?lacak maa?lar?n hesaplanmas?na yard?m eden bu sistemler, kurumlara profesyonel destek sa?lamaktad?r. Firmam?z bu sistemlerle ilgili olarak her türlü hizmeti vermektedir.

Bilgi ve hizmet almak için lütfen bizi aray?n?z.

KABLOSUZ HEM??RE ÇA?RI VE ?KAZ S?STEMLER?, MAV? VE PEMBE KOD UYGULAMALARI

hem?ireHastanelerden gerek yatarak,gerekse ayakta hizmet alan vatanda?lar?m?z?n acil durumlarda süratli ve donan?ml? olarak yard?m almalar?na olanak tan?yan bu sistemler Sa?l?k Bakanl???’n?n, Sa?l?k Kurumlar?na zorunlu olarak uygulamalar?n? emretti?i çok yararl? sistemlerdir. Firmam?z a?a??da yer alan bütün konularda ihtiyaç ve önceliklerinize göre sa?l?k kurumlar?na hizmet sa?lamaktad?r.Hizmet ve bilgi almak için lütfen bizi aray?n?z.
– Hasta ve yatak ba?? hem?ire ça?r? sistemleri
– WC/Banyo ça?r? butonlar?
– Hasta el ça?r? cihazlar?
– Pagerler
– Mavi Kod uygulamalar?
– Pembe Kod uygulamalar?

HIRSIZ ?HBAR S?STEMLER?

h?rs?zKonut ve i?yerlerinizin, sizlerin ve çal??anlar?n?z?n bulunmad??? zamanlarda emniyette olmas?n? istiyorsan?z, H?rs?z ?hbar Sistemlerini kullanmak zorundas?n?z. Teknolojinin s?n?rlar?n? zorlayan bu sistemler, tesislerin planlanan zaman periyotlar? içerisinde elektronik olarak denetlenmesini ve kötü niyetli giri?imler oldu?u taktirde emniyet makamlar?na ve sizlere e? zamanl? olarak haber verilmesini sa?lar. Bu sayede kötü niyetli bu giri?imler sonuçsuz kalmaktad?r.

Firmam?z a?a??da yer alan bütün konularda ihtiyaç ve önceliklerinize göre hizmet sa?lamaktad?r. Hizmet ve bilgi almak için lütfen bizi aray?n?z.
– Hareket Dedektörleri(hayvana duyarl?)
– BeamDedektörler
– Hareket Dedektörleri
– Keypad Tu? tak?mlar?
– Telefon arama modülleri
– Harici sirenler