logo

KAR-TEK Güvenlik San ve Tic.Ltd.?ti.2004 y?l?nda ?skenderun’da ülke genelinde 24 üncü Güvenlik firmas? olarak kurulmu?tur.Fiziki güvenlik,koruma,alarm ve kamera sistemlerini içeren faaliyetlerini TSE,ISO 9001 2000 Kalite Belgeleri çerçevesinde 5188 say?l? Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsam?nda ülkemizin her bölgesinde tesis ederek Güvenlik Hizmetleri Faaliyetlerini ba?ar?yla sürdürmektedir.
?irketimiz ayr?ca bünyesinde mevcut Güvenlik Okulu ve konular?nda deneyimli e?itim kadrosuyla Özel Güvenlik e?itimi vererek,Hatay Valili?i ve Hatay Emniyet Müdürlü?ü ile Koordineli olarak Silahl? ve Silahs?z Özel Güvenlik Personeli yeti?tirmektedir.