Ak Parti milletvekili Veysi Kaynak’tan ”Özel Güvenlik” torba kanun teklifi

AK Parti Kahramanmara? Milletvekili Veysi Kaynak, baz? kanunlarda de?i?iklik öngören kanun teklifini TBMM Ba?kanl???na sundu.Özel güvenlik görevlisi al?m?nda silahl? görev yapacaklar için en az lise mezunu olma ?art? kald?r?l?yor.? Özel güvenlik ?irketleri taraf?ndan üçüncü ki?i, kurum ve kurulu?lara sa?lanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin ba?lad??? günün mesai bitimine kadar ilgili valili?e yaz?l? olarak bildirilecek. Mevcut…

KARTLI PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMLERİ

Çok say?da i?çi çal??t?ran Fabrika ve ?? yerlerinde kullan?lan ve personelin devam durumunu (mesaiye geli? ve gidi? saatlerinin kontrolü, fazla mesaiye kalanlar, i?ten erken ç?kan veya i?e geç gelenler) kontrol ederek ay sonlar?nda da??t?lacak maa?lar?n hesaplanmas?na yard?m eden bu sistemler, kurumlara profesyonel destek sa?lamaktad?r. Firmam?z bu sistemlerle ilgili olarak her türlü hizmeti vermektedir. Bilgi ve…

KAR-TEK Güvenlik Faaliyet Alanları

1. B?NA GÜVENL???: Toplu konutlar,apartmanlar,siteler,?antiyeler ve di?er toplu yerle?im yerlerinin güvenlik faaliyetlerini kapsar. 2. TES?S GÜVENL???: Al??-Veri? ve ticaret merkezleri,fabrikalar,spor,tatil,e?lence vb tesislere sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar. 3. ORGAN?ZASYON GÜVENL???: Konserler,tan?t?m organizasyonlar?,sergiler,toplant?lar ve di?er organizasyonlar? sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar 4. V?P KORUMA: Özel ve ki?isel yak?n koruma talep eden ,mü?terilerimize belirli süreler için sunulan güvenlik faaliyetlerini…

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİMİZİN NİTELİKLERİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLER

KAR-TEK bünyesinde çal??an Özel Güvenlik Personelleri lise veya yüksekokul mezunu olup güvenlik ara?t?rmalar? titizlikle yap?lm?? aile ve sosyal ili?kileri kapsaml? olarak incelenmi?,sosyal ve ahlaki yönü örnek seviyede olan ki?ilerdir. Bunun yan?nda personelimizin tamam?n?n Mali Mesuliyet sigortalar? da aksaks?z olarak yap?lmaktad?r. Bünyemizde çal??an Özel Güvenlik Personelimiz Temel e?itimleri Süresince 3 hafta silahl?, 2 hafta silahs?z özel…