KAR-TEK Güvenlik Faaliyet Alanları

1. B?NA GÜVENL???: Toplu konutlar,apartmanlar,siteler,?antiyeler ve di?er toplu yerle?im yerlerinin güvenlik faaliyetlerini kapsar. 2. TES?S GÜVENL???: Al??-Veri? ve ticaret merkezleri,fabrikalar,spor,tatil,e?lence vb tesislere sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar. 3. ORGAN?ZASYON GÜVENL???: Konserler,tan?t?m organizasyonlar?,sergiler,toplant?lar ve di?er organizasyonlar? sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar 4. V?P KORUMA: Özel ve ki?isel yak?n koruma talep eden ,mü?terilerimize belirli süreler için sunulan güvenlik faaliyetlerini…

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİMİZİN NİTELİKLERİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLER

KAR-TEK bünyesinde çal??an Özel Güvenlik Personelleri lise veya yüksekokul mezunu olup güvenlik ara?t?rmalar? titizlikle yap?lm?? aile ve sosyal ili?kileri kapsaml? olarak incelenmi?,sosyal ve ahlaki yönü örnek seviyede olan ki?ilerdir. Bunun yan?nda personelimizin tamam?n?n Mali Mesuliyet sigortalar? da aksaks?z olarak yap?lmaktad?r. Bünyemizde çal??an Özel Güvenlik Personelimiz Temel e?itimleri Süresince 3 hafta silahl?, 2 hafta silahs?z özel…